Inwestor Zastępczy

Zarządzanie projektem ma kluczowe znaczenie dla sukcesu projektu. Tutaj z pomocą przychodzi Inwestor Zastępczy. To właśnie dzięki dobremu zarządzaniu i odpowiedniej koordynacji projektem następuje nie tylko dobór odpowiednich członków / uczestników zespołu projektowego i nadzoru, ale także zwiększenie powodzenia zakończenia inwestycji w wyznaczonym czasie i budżecie.

Występując dla Państwa, jako Inwestor Zastępczy, dostarczymy na każdym etapie realizacji inwestycji pełną i aktualną bazę informacji o realizowanym projekcie.

Świadczone przez Nas usługi obejmować będą:

 • pomoc przy wyborze Generalnego Wykonawcy / Podwykonawców branżowych;
 • przekazanie generalnemu wykonawcy w Państwa imieniu kompletnej dokumentacji oraz terenu budowy;
 • zawiadomienie organu architektoniczno-budowlanego o rozpoczęciu budowy;
 • zgłaszanie projektantowi wszelkich zastrzeżeń do projektu i dokonanie z nim niezbędnych uzgodnień i wyjaśnień, ale zawsze po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym;
 • Nadzór Inwestorski przy realizacji inwestycji nad wszystkimi branżami, zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane i innymi obowiązującymi przepisami i normami;
 • sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych
 • sprawdzanie i odbiór robót budowlanych, uczestniczenie w próbach i odbiorach techniczny instalacji, urządzeń technicznych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazanie ich do użytkowania;
 • potwierdzenie faktyczne wykonanych robót oraz usunięcia wad;
 • nadzór nad zapewnieniem bezpieczeństwa i przestrzegania przepisów p. poż, bezpieczeństwa i higieny pracy;
 • sprawdzanie dokumentów rozliczeniowych pod względem merytorycznym i rachunkowym, opisywanie faktur oraz przekazywanie informacji inwestorowi dotyczących zapotrzebowania na środki finansowe na kolejne miesiące realizacji inwestycji;
 • kontrola stanu zatrudnienia podwykonawców i rozliczeń generalnego wykonawcy z nimi;
 • przygotowanie materiałów do odbioru końcowego Inwestycji, powiadomienie wszystkich uczestników procesu inwestycyjnego o terminie odbioru końcowego inwestycji;
 • prowadzenie narad roboczych prowadzonych na terenie inwestycji z udziałem Zamawiającego;
 • dokonanie czynności odbioru końcowego Inwestycji;
 • dokonanie sprawdzeń rozliczeń finansowych Inwestycji;
 • uzyskanie wszystkich wymaganych przepisami prawa decyzji administracyjnych, opinii, uzgodnień, stanowisk organów administracyjnych po zakończeniu procesu inwestycyjnego i uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie inwestycji;
 • rozliczenie końcowe inwestycji;
 • przekazanie użytkownikowi inwestycji wraz z kompletem niezbędnych dokumentów w stanie faktycznym i prawnym pozwalającym na natychmiastowe rozpoczęcie użytkowania i eksploatacji;
 • występowanie w imieniu inwestora przed organami administracji publicznej w sprawach wynikających z realizacji inwestycji, w granicach udzielonych pełnomocnictw;
 • archiwizację korespondencji, dokumentacji i przekazanie na podstawie ? Protokołu przekazania dokumentacji? ich Inwestorowi w stanie kompletnym po zakończeniu inwestycji.

Jeżeli szukają Państwo profesjonalnego i doświadczonego Inwestora Zastępczego w Szczecinie – zapraszamy do kontaktu z naszym zespołem – KONTAKT.