Inspektor Nadzoru Budowlanego

Jako Inspektor Nadzoru Budowlanego będziemy dla Państwa nadzorować i kontrolować zgodność przebiegu procesu budowlanego z przepisami prawa budowlanego, projektem budowlanym, warunkami określonymi w decyzji o pozwoleniu na budowę, pozostałą dokumentacją budowy i wiedzą techniczną.

W zakresie wykonywanych przez nas obowiązków będziemy kontrolować prawidłowość stosowania na budowie wyrobów wprowadzanych do obrotu i dopuszczonych do stosowania, posiadanie właściwych uprawnień budowlanych oraz prawidłowe pełnienie obowiązków przez osoby sprawujące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie.

Jako Inspektor Nadzoru Budowlanego nadzorować będziemy użytkowanie obiektów budowlanych zgodnie z przeznaczeniem oraz czuwać nad utrzymaniem ich w prawidłowym stanie technicznym.
Lata praktyki i doświadczenia pozwalają nam świadczyć usługi nadzorowania na najwyższym poziomie w tym m. in.

  • odbiór robót budowlanych ulęgających zakryciu lub robót zanikających;
  • kontrolował zgodność realizacji robót budowlanych z projektem, pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej;
  • próby i odbiory techniczne instalacji oraz instalowanych urządzeń;
  • odbiór gotowych obiektów budowlanych;

Szczecin i województwo zachodniopomorskie to główny obszar działania firmy Budolux jako Inspektora Nadzory Budowlanego.