Hotel Ewerdin Świnoujście

Auran Spółka z o.o. z siedzibą przy ul. Klasztornej 4 w m. Góra Świętej Anny powierzyła firmie BUDOLUX Mariusz Stefanowicz sprawowanie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Zawsze podczas współpracy w okresie od września 2015r do sierpnia 2016r otrzymaliśmy szybką pomoc, a udzielane profesjonalne rady w zakresie technicznym przy budowie „Budynku Hotelu wraz z pomieszczeniami odnowy biologicznej i basenu na działce o numerze ewidencyjnym 5/10, 179/15 w obrębie 0002 położonym w Świnoujściu przy ul. Żeromskiego 76” zawsze spełniały nasze oczekiwania.

Podniesienia wymaga także fakt zaangażowania oraz czynnego udziału Mariusza Stefanowicza w optymalizacji rozwiązań projektowych ze szczególnym naciskiem na funkcjonalność i użyteczność danych rozwiązań, które przy zachowaniu pierwotnej jakości powodowały oszczędności po stronie niezbędnych nakładów finansowych.

Powierzchnia zabudowy budynku hotelowego wynosiła 702,47m2,a powierzchnia użytkowa wynosiła 3 422,77m2, natomiast wysokość obiektu to 17,52m

Wartość zadania inwestycyjnego to kwota 18 750 000,00 zł netto (słownie: osiemnaście milionów siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych i 00/100 netto).

Zakresem inwestycji było wykonanie m.in. instalacji: wody zimnej, wody ciepłej, instalacji hydrantowej, kanalizacji sanitarnej, instalacji rozsączającej, kanalizacji technologicznej kuchni, teletechnicznej, elektrycznej, instalacja c.o. z pompami ciepła z dolnym źródłem ciepła, SSP, system oddymiania klatki schodowej, wody uzdatnionej, technologii basenowej, wentylacji mechanicznej, klimatyzacji, wentylacji grawitacyjnej.

Pan Mariusz Stefanowicz wywiązał się z powierzonego mu zadania, a jego czynny udział w realizacji przyczynił się do skutecznego wykonania zarówno robót budowlanych i instalacyjnych jak również sprawnego procedowania podczas wszelkich czynności administracyjnych, związanych z oddaniem obiektu do użytkowania.

„Auran” Sp. z o.o. rekomenduje wszystkim potencjalnym zainteresowanym podmiotom współpracę z firmą BUDOLUX Mariusz Stefanowicz, jako godnym polecenia i solidnym partnerem przy przygotowaniu oraz realizowaniu inwestycji budowlanych.

Hotel Ewerdin Świnoujście referencje