Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie

2017 03 01 List Referencyjny

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie reprezentowana przez Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie, niniejszym pismem poświadcza solidne wywiązanie się z powierzonych obowiązków przez firmę BUDOLUX Mariusz Stefanowicz, pełniącą funkcję Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przy realizacji inwestycji pn.: Remont placów parkingowych Komend Miejskich Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie zlokalizowanych przy ulicy Struga 10a  działki nr. 12/14 i 9/26 oraz przy ulicy Klonowica 4  działka nr. 5. Pan Mariusz Stefanowicz zawsze służył profesjonalnym doradztwem technicznym, doświadczoną kadrą, potencjałem technicznym oraz dużą zdolnością organizacyjną, co w konsekwencji zapewniło wysoki standard wykonywanych usług.

Powierzchnia placy manewrowych przy ulicach Struga 10a oraz Klonowica 4 wynosi 2987m2.  Na terenie placy przy ulicy Struga 10a zaprojektowano 5 miejsc parkowania prostopadłego oraz 4 miejsca parkowania skośnego, wszystkie o wymiarach 2,5×5,0m. Miejsca parkingowe zostały wydzielone kostką brukową koloru grafitowego. Na terenie placu zgodnie z życzeniem Inwestora wyznaczono miejsce przekazania służby za pomocą kostki betonowej w kolorze czerwonym. W północno-wschodnim narożniku budynku strażnicy znajdują się dwie bramy garażowe posadowione znacznie wyżej niż pozostałe do których zaprojektowano osobny podjazd z betonu cementowego o wymiarach 2,25×10,30m. W zakres branży sanitarnej, kanalizacja deszczowa wchodzi wykonanie przykanalików deszczowych o średnicy 0,20m o długości 22,2m. Przed przystąpieniem do realizacji stwierdzono występowanie następujących sieci: kanalizacji deszczowej, wodociągu oraz sieć energetycznej niskiego napięcia.

Na terenie placu przy ulicy Klonowica 4 występowały przed realizacją następujące sieci uzbrojenia podziemnego: kanalizacja deszczowa, sieć energetyczna niskiego napięcia oraz ciepłociąg. Powierzchnia placu wynosi  . Podobnie jak na Struga zostało wyznaczone miejsce przekazania służby. Wykonano 11 miejsc parkowania prostopadłego o wymiarach 2,5×5,0m i oddzielono je kostką brukową koloru grafitowego. Remont kanalizacji deszczowej polegał na wykonaniu odwodnienia liniowego o długości 22m oraz na wymianie rur na nowe bez zmian rzędnych czy średnic. Zostały wykonane przykanaliki deszczowe o średnicy 0,16m i całkowitej długości 32,7m.

Pan Mariusz Stefanowicz z dużym zaangażowaniem wywiązał się z powierzonego mu zadania, a jego czynny udział w realizowanym zadaniu inwestycyjnym przyczyniło się do terminowego zrealizowania zarówno robót drogowych oraz kanalizacyjnych jak również sprawnego procedowania podczas wszelkich czynności administracyjnych, związanych z ostatecznym ukończeniem prowadzonych robót. Koszt realizacji wynosił 966 627,27 zł brutto.

Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie rekomenduje wszystkim potencjalnym zainteresowanym podmiotom współpracę z firmą BUDOLUX Mariusz Stefanowicz, jako godnym polecenia i solidnym partnerem przy przygotowaniu oraz realizacji inwestycji budowlanych.

Rozpoczęcie inwestycji:     25 Sierpień 2016 rok.

Zakończenie inwestycji:     27 grudnia 2016 rok .

PSP – referencje