FINO Zarządzanie Nieruchomościami

Firma BUDOLUX Mariusz Stefanowicz sprawowała na rzecz naszej Wspólnoty Mieszkaniowej funkcje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przy inwestycji „Docieplenie ściany od podwórza oraz remontu elewacji od frontu wraz z kolorystyką, izolacji poziomej i pionowej, oraz remontu posadzek w 3 bramach w budynku posesji Więckowskiego 7” – obiekt wpisany do gminnej ewidencji zabytków Gminy Miasto Szczecin.

Termin świadczenia usługi: od 14.09.2013r do 24.01.2014r.

Wartość robót dla całego przedsięwzięcia inwestycyjnego 441.000,00 zł brutto ( słownie: czterysta czterdzieści jeden tysięcy złotych brutto).

W zakres obowiązków Inspektora wchodził bieżący nadzór nad wykonywanymi robotami, stosowana technologią, oraz kontrolą rozliczeń Wykonawcy w odniesieniu do poszczególnych etapów prac w kontekście zapisów umowy i kosztorysu.

W trakcie prowadzonego nadzoru firma BUDOLUX Mariusz Stefanowicz wykazała się dużym zaangażowaniem na płaszczyźnie systematycznej kontroli jakości zadania i rozliczeń finansowych z Wykonawcą. Dzięki dużej wiedzy inżynierskiej, doświadczeniu i znajomości procesów budowlanych skutecznie eliminował potencjalne zagrożenia związane z zaniedbaniami i odstępstwami od należytej technologii przez Wykonawcę, rygorystycznie rozliczając go z przedstawionych dokumentów finansowych zaawansowania robót. Wniesione przez kadrę nadzorującą firmy BUDOLUX Mariusz Stefanowicz w procesie realizacji sugestie i uwagi wydatnie podniosły efektywność prac i jakość wykonanego dzieła zarówno z punktu widzenia sztuki budowlanej jak i estetyki i funkcjonalności.

Postawa przedstawicieli firmy BUDOLUX Mariusz Stefanowicz przy wykonanym zadaniu była jednoznaczna i zawsze stała na straży interesów naszej Wspólnoty. Dzięki temu mamy poczucie dobrze zainwestowanych środków w nadzorowaną inwestycję i pewność, że zostały one wykorzystane w maksymalnym stopniu.
Mając na względzie powyższe, z pełnym przekonaniem udzielamy rekomendacji firmie BUDOLUX Mariusz Stefanowicz jako solidnemu partnerowi w realizacjach budowlanych.

FINO Zarządzanie Nieruchomościami referencje